خرید سردخانه کولر ام وی ام x33

خرید سردخانه کولر ام وی ام x33

شرکت صنعتی چری،چری تیگویی را در خط تولید خود قرار داد که در ایران توسط شرکت مدیران خودرو تحت عنوان ام وی ام x33 مونتاژ میشود.این خودروی چینی جزء اولین شاسی بلند هایی است که بازار موفقی در بازار ایران داشته است.این خودرو سیستم تعلیق از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
 کمپرسور اتومبیل های ام وی ام خود به دلیل عدم مرغوبیت پس از 3 تا 4 سال کارکرد خراب شده و منجر به اختلال در کل سیستم کولر میشوند.برای ام وی ام ها چندین برند کمپرسور موجود است اما بهترین برندی که برای این خودروها کار میشود مارک ATC (اتوکار) میباشد.
کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم
رادیاتور کولر ام وی ام 315
کویل اواپراتور کولر ام وی ام 315

کمپرسور کولر ام وی ام 315 جدید
...

ادامه مطلب


قیمت سردخانه کولر ام وی ام x33

قیمت سردخانه کولر ام وی ام x33

شرکت صنعتی چری،چری تیگویی را در خط تولید خود قرار داد که در ایران توسط شرکت مدیران خودرو تحت عنوان ام وی ام x33 مونتاژ میشود.این خودروی چینی جزء اولین شاسی بلند هایی است که بازار موفقی در بازار ایران داشته است.این خودرو سیستم تعلیق از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
 کمپرسور اتومبیل های ام وی ام خود به دلیل عدم مرغوبیت پس از 3 تا 4 سال کارکرد خراب شده و منجر به اختلال در کل سیستم کولر میشوند.برای ام وی ام ها چندین برند کمپرسور موجود است اما بهترین برندی که برای این خودروها کار میشود مارک ATC (اتوکار) میباشد.
کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم
رادیاتور کولر ام وی ام 315
سردخانه کولر ام وی ام 315

کمپرسور کولر ام وی ام 315 جدید
...

ادامه مطلب


خرید رادیاتور کولر ام وی ام x33

خرید رادیاتور کولر ام وی ام x33

شرکت صنعتی چری،چری تیگویی را در خط تولید خود قرار داد که در ایران توسط شرکت مدیران خودرو تحت عنوان ام وی ام x33 مونتاژ میشود.این خودروی چینی جزء اولین شاسی بلند هایی است که بازار موفقی در بازار ایران داشته است.این خودرو سیستم تعلیق از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
 کمپرسور اتومبیل های ام وی ام خود به دلیل عدم مرغوبیت پس از 3 تا 4 سال کارکرد خراب شده و منجر به اختلال در کل سیستم کولر میشوند.برای ام وی ام ها چندین برند کمپرسور موجود است اما بهترین برندی که برای این خودروها کار میشود مارک ATC (اتوکار) میباشد.
کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم
رادیاتور کولر ام وی ام 315
کویل اواپراتور کولر ام وی ام 315

کمپرسور کولر ام وی ام 315 جدید
...

ادامه مطلب


قیمت رادیاتور کولر ام وی ام x33

قیمت رادیاتور کولر ام وی ام x33

شرکت صنعتی چری،چری تیگویی را در خط تولید خود قرار داد که در ایران توسط شرکت مدیران خودرو تحت عنوان ام وی ام x33 مونتاژ میشود.این خودروی چینی جزء اولین شاسی بلند هایی است که بازار موفقی در بازار ایران داشته است.این خودرو سیستم تعلیق از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
 کمپرسور اتومبیل های ام وی ام خود به دلیل عدم مرغوبیت پس از 3 تا 4 سال کارکرد خراب شده و منجر به اختلال در کل سیستم کولر میشوند.برای ام وی ام ها چندین برند کمپرسور موجود است اما بهترین برندی که برای این خودروها کار میشود مارک ATC (اتوکار) میباشد.
کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم
رادیاتور کولر ام وی ام 315
کویل اواپراتور کولر ام وی ام 315

کمپرسور کولر ام وی ام 315 جدید
...

ادامه مطلب


خرید کندانسور کولر ام وی ام x33

خرید کندانسور کولر ام وی ام x33

شرکت صنعتی چری،چری تیگویی را در خط تولید خود قرار داد که در ایران توسط شرکت مدیران خودرو تحت عنوان ام وی ام x33 مونتاژ میشود.این خودروی چینی جزء اولین شاسی بلند هایی است که بازار موفقی در بازار ایران داشته است.این خودرو سیستم تعلیق از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
 کمپرسور اتومبیل های ام وی ام خود به دلیل عدم مرغوبیت پس از 3 تا 4 سال کارکرد خراب شده و منجر به اختلال در کل سیستم کولر میشوند.برای ام وی ام ها چندین برند کمپرسور موجود است اما بهترین برندی که برای این خودروها کار میشود مارک ATC (اتوکار) میباشد.
کمپرسور کولر ام وی ام 315 قدیم
کندانسور کولر ام وی ام 315
کویل اواپراتور کولر ام وی ام 315

کمپرسور کولر ام وی ام 315 جدید
...

ادامه مطلب


قیمت کندانسور کولر ام وی ام 33

قیمت کندانسور کولر ام وی ام 33

شرکت صنعتی چری،چری تیگویی را در خط تولید خود قرار داد که در ایران توسط شرکت مدیران خودرو تحت عنوان ام وی ام x33 مونتاژ میشود.این خودروی چینی جزء اولین شاسی بلند هایی است که بازار موفقی در بازار ایران داشته است.این خودرو سیستم تعلیق از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
 کمپرسور اتومبیل های ام وی ام خود به دلیل عدم مرغوبیت پس از 3 تا 4 سال کارکرد خراب شده و منجر به اختلال در کل سیستم کولر میشوند.برای ام وی ام ها چندین برند کمپرسور موجود است اما بهترین برندی که برای این خودروها کار میشود مارک ATC (اتوکار) میباشد.
موتور کولر ام وی ام 315 قدیم
کندانسور کولر ام وی ام 315
کویل اواپراتور کولر ام وی ام 315

موتور کولر ام وی ام 315 جدید
...

ادامه مطلب


خرید موتور کولر ام وی ام 33

خرید موتور کولر ام وی ام 33

شرکت صنعتی چری،چری تیگویی را در خط تولید خود قرار داد که در ایران توسط شرکت مدیران خودرو تحت عنوان ام وی ام x33 مونتاژ میشود.این خودروی چینی جزء اولین شاسی بلند هایی است که بازار موفقی در بازار ایران داشته است.این خودرو سیستم تعلیق از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است.
 کمپرسور اتومبیل های ام وی ام خود به دلیل عدم مرغوبیت پس از 3 تا 4 سال کارکرد خراب شده و منجر به اختلال در کل سیستم کولر میشوند.برای ام وی ام ها چندین برند کمپرسور موجود است اما بهترین برندی که برای این خودروها کار میشود مارک ATC (اتوکار) میباشد.
موتور کولر ام وی ام 315 قدیم
رادیاتور کولر ام وی ام 315
کویل اواپراتور کولر ام وی ام 315

موتور کولر ام وی ام 315 جدید
...

ادامه مطلبصفحه 1 از 241